Bir kendi kendini değerlendirme ölçeği olan SUKDÖ ile depresyon hastalarında klinik araştırma amaçlı olarak, sosyal işlevsellik düzeyi ölçülebilmektedir.

Yöntem: Veriler, 18-65 yaşları arasında olan ve sosyal işlevselliğini bozabilecek herhangi bir bedensel rahatsızlığı bulunmayan, sağlıklı kontrollerden (N=66) ve ?Majör Depresif Bozukluk? (MDB) tanısı almış hastalardan (N=227) oluşan iki farklı örneklemden elde edilmiştir. Çalışmada; SUKDÖ, 17 maddelik-Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği kullanılmıştır.

Güvenilirlik analizinde, ölçeğin iç tutarlığı Cronbach alfa değeri tüm grup için 0.90, yalnızca depresyon grubu için ise 0.87 olarak elde edilmiştir. Madde-toplam puan korelasyonları tüm grupta 0.22-0.66, depresyon grubunda ise 0.21-0.59 arasında bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliğinde korelasyon katsayısı 0.770 (p<0.0001) olarak elde edilirken, SUKDÖ değerinin sağaltım ile 29.4±8.1’den, 37.8±8.1’e yükseldiği (p<0.0001) saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1’den büyük dört faktör elde edilmiştir. Bu faktörler içinden yalnızca birinci faktör 7.169 öz değeri ile toplam varyansın %35.8’ini açıklayarak tüm ölçeği tek başına temsil etmiştir.

Bu çalışmada, SUKDÖ’nün Türkçe formunun özgün ölçekle benzer şekilde, MDB hastalarındaki ?sosyal işlevsellik? kaybını ölçebilecek, yeterli geçerlik ve güvenilirliğe sahip olduğu ve depresyonun sağaltımı ile değişime duyarlılık gösterdiği bulunmuştur.

Whatsapp Hattı
1
Personita Terapi Whatsapp Hattı
Personita Terapi Whatsapp Hattı